Lumagda

Kailangang mong buhayin ang pagtanggap-ng-cookie sa browser moTulong sa Kailangang mong buhayin ang pagtanggap-ng-cookie sa browser mo

Ngayon po lang ba kayo nakarating dito?

Mabuhay! Lumikha po ng bagong akawnt sa ating web site, upang lubusan kang makalahok sa mga kurso. May ilang kurso na maaaring may "susi sa pag-enrol". Isang beses lamang gagamitin ang susi, pero sa ngayon ay hindi mo pa ito kailangan. Narito po ang mga hakbang:
  1. Punan ang porma ng Bagong Akawnt ng mga bagay-bagay tungkol sa iyo.
  2. Isang email ang ihahatid kaagad sa iyong email address.
  3. Basahin mo ang iyong email, at iklik ang web link na naroroon.
  4. Ang akawnt mo ay makukumpirma at kusa ka nang ilalagda.
  5. Pagkatapos, piliin ang kurso na nais mong salihan.
  6. Kung hanapan ka ng "susi sa pag-enrol" - gamitin ang ibinigay sa iyo ng guro mo. Makapag-eenrol ka sa kurso sa pamamagitan nito.
  7. Mapapasok mo na ang buong kurso. Mula ngayon ang kailangan mo na lang ipasok ay ang personal mong bansag at kontrasenyas (sa anyo na nasa pahinang ito) upang makalagda at makapasok sa kursong pinag-enrolan mo.